top of page

DavidPhilippe

Visualisation Studio

Terms and Conditions

Artikel 1 - Algemeen

 

°Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Zaakvoerder David Philippe D. - Opdrachtnemer waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden vantoepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden* niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.°De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.°Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden (door offerte wijziging of anderszins),dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneindenieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling inacht wordt genomen en schriftelijk worden vastgelegd.

 

Artikel 2 - Offertes

 

 °Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt
de aanbieding altijd na 30 dagen na offertedatum.
°De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, inclusief eerste correctiefase mits aangegeven in de offerte, eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken aanvullende kosten (meerwerk), daaronder begrepen zijn correctiekosten na de eerste correctiefase bijvoorbeeld bij 3D-producties, reis en verblijfkosten, tenzij anders
aangegeven.
°Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 3 - Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

°De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
°Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding
van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst bijvoorbeeld in het geval van schriftelijk overeengekomen correcties of meerwerk.
°Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
°Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
°Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een
door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten voor de uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren zoals schriftelijk is overeengekomen.
°Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren zoals schriftelijk is overeengekomen.
°Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de Opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goed gekeurd en de factureren van de verschillende fasen betaald zijn door de Opdrachtgever.
°De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens of faciliteiten- en schoonmaakwerkzaamheden, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt of worden geregeld.
Indien de voor de uitvoering van de overéénkomst benodigde gegevens / faciliteiten niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens of faciliteiten aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens in deze faciliteiten.

°Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever,
van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd (meerwerk) of verlaagd. Opdrachtnemer
zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan verder de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
°Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou
kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
°Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van het geen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk
voor alle schade aan zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
°Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materiaal-eventuele huur van apparatuur et cetera of op andere
gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

°Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
°Indien Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, zal de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst worden verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en indien deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van nakomen.
°Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of
indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden
gevergd.
°Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
°Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
°Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
°Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever,
uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
°Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdrager voor eventueel overdracht van nog te
verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten
met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen,
tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
°In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten
laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer
vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren. Zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
°Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerdert met de eventuele opleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening
worden gebracht.

Artikel 5 - Overmacht

°Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is
te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
°Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken (onverwacht
uitvallen van derden, technische mankementen, brand, staking, natuurgeweld) voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ook indien deze Moeilijkheden zich voordoen bij derden die door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst
zijn betrokken, of een gevolg zijn van de door derden genomen maatregelen.
°Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt Opdrachtnemer zijn
verbintenis had moeten nakomen.
°Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden.
°Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 - Betaling en incassokosten


°Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
door Opdrachtnemer aangegeven.
°Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren na iedere fase van de opdracht zoals opgenomen in de offerte die door Opdrachtnemer en Opdrachtgever is goedgekeurd
en schriftelijk is overeengekomen.
°Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente
verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.
°Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de oplopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens
de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
°De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om
een andere reden op te schorten.
°Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke
kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Belgische incassopraktijk is, Momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De Opdrachtgever is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

°Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van de Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer
afgesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen en / of onderling anders is overeengekomen.
°Het copyright van gemaakte producties blijft in bezit van de Opdrachtnemer, mits anders in de overeenkomst is overeengekomen.
°Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt (AVG-wetgeving), mag niet online gepubliceerd worden met uitzondering van vrije
producties. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende online te publiceren of via social media, mits anders in de overeenkomst is overeengekomen.
°De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen.
°Indien derden beslag leggen of de gemaakte content publiceren op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen.

Artikel 8 - Oplevering

°De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor
ze bij normaal gebruik in België zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen België Bij gebruik buiten België
dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
°De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of Kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is schriftelijk
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 30 dagen na levering mondeling en/of
schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen ter stond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen, na ontdekking daarvan, mondeling
en/of schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat
is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een correctieverzoek te (doen) onderzoeken.
°Dit bovenstaande geldt alleen, wanneer de Opdrachtgever deze aangeleverde productie-content test op de juist bijhorende platform-software, softwareversie of juist geschikte
hardware eisen die hiervoor geschikt zijn of hoger.
°Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens
afgenomen diensten en het geen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
°Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op correcties.
°Indien vaststaat dat een opgeleverde productie en/of gemaakte content gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de correcties binnen redelijke
termijn oplossen.
°Indien komt vast te staan dat een correctieverzoek ongegrond is, dan komt de tijd voor meerwerk die voor deze correcties nodig is, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
°Na verloop van de opleveringstermijn zullen alle kosten voor correcties inclusief reis- en verblijfkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
°Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor eventuele hard- en software wijzigingen, waardoor het systeem waarop de productie gemaakt wordt niet meer optimaal kan
functioneren.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid


°Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
°Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en
/ of onvolledige gegevens en/of Faciliteiten.
°Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
°De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
°Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
°De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of derden.

Artikel 10 - Vrijwaring


De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, dien in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al het geen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor
ontstaan, bijvoorbeeld schade aan (opname) apparatuur, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom


Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van Auteurswet en andere intellectuele wet-en (AVG) regelgeving. Opdrachtnemer
heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 - Geschilbeslechting


Op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing.

bottom of page